Ta strona używa cookies, abyś mógł z niej łatwiej korzystać. Jeśli nie zgadzasz się na to, możesz zmienić ustawienia w swojej przeglądarce. Zamknij

REGULAMIN

PLATFORMA SZKOLEŃ E-LEARNING TERAZ EDUKACJA

§1

Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze szkoleń e-learning w platformie funkcjonującej pod adresem internetowym www.terazedukacja.edu.pl, będących własnością firmy Think Global sp. z o.o.

§2

Definicje

Na potrzeby Regulaminu wskazane poniżej pojęcia przyjmują następujące znaczenie:

1) Platforma – platforma szkoleń e-learning Teraz Edukacja, system informatyczny LMS (ang. Learning Management System), dostępny po zalogowaniu się Uczestnika, udostępniający Szkolenia, rejestrujący postępy w Szkoleniach i zapewniający możliwości współpracy i wymiany wiedzy;

2) Hasło - poufny ciąg znaków alfanumerycznych, znany wyłącznie Uczestnikowi, konieczny do autoryzowanego dostępu do szkoleń e-learning ustalany przez Uczestnika w procesie Rejestracji w Platformie;

3) Login - jawny ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do autoryzowanego dostępu do Platformy, definiowany przez osobę przystępującą do szkoleń w procesie Rejestracji;

4) Konto – dostęp do Platformy, wraz z historią postępów Uczestnika, jego uprawnieniami, oceną społeczności i rekomendacjami innych Uczestników, identyfikowany jednoznacznie za pomocą Loginu. Wypowiedzi Uczestnika dodane za pomocą narzędzi Platformy, jak również dodane przez niego pliki, nie są częścią Konta;

5) Formularz – internetowy formularz rejestracyjny, dostępny wyłącznie w Platformie, służący do zbierania w procesie Rejestracji danych od osób zainteresowanych szkoleniami e-learning w Platformie;

6) Rejestracja - czynność dokonywana poprzez stronę internetową przez osobę zainteresowaną uzyskaniem dostępu do Platformy. Obejmuje wpisanie prawidłowych danych osobowych oraz złożenie odpowiednich deklaracji, w tym akceptacja niniejszego Regulaminu;

7) Uczestnik – osoba, która uzyskała dostęp do Platformy w wyniku zakończonej procedury Rejestracji. Uczestnikiem w Platformie może być każda osoba zainteresowana tematyką Szkoleń, w szczególności osoby wykonujące zawód nauczyciela czy edukatorzy prowadzący zajęcia pozaszkolne;

8) Szkolenie – szkolenie e-learning będące własnością Think Global, udostępniane Uczestnikom z wykorzystaniem Platformy za pośrednictwem sieci Internet;

9) Think Global – firma realizująca i administrująca Szkoleniami i Platformą, prowadząca działalność pod adresem E. Ciołka 12 lok. 209-212, 01-402 Warszawa;

10) Sklep – sklep internetowy, poprzez który następuje sprzedaż szkoleń dostępnych w Platformie, działający pod adresem Edustore.eu.

§3

Odpłatność

Korzystanie ze Szkoleń w Platformie jest odpłatne, chyba że dane Szkolenie zostało udostępnione bez konieczności ponoszenia opłat. Uczestnik ponosi koszty połączeń internetowych nawiązywanych pomiędzy swoim komputerem a Platformą.

§4

Dostęp do Platformy

1. Aby uzyskać status Uczestnika i dostęp do Platformy, Szkoleń i innych zasobów Platformy konieczne jest wypełnienie Formularza obejmujące: zdefiniowanie Loginu i Hasła do Konta, podanie adresu poczty elektronicznej oraz wpisanie danych osobowych.

2. Platforma może automatycznie odmówić Rejestracji, gdy:

 1. Login wpisany w Formularzu został już użyty. W takim wypadku należy użyć innego Loginu.
 2. Weryfikacja poprawności danych wskazuje, że dane są nieprawidłowe.

3. Uczestnik podczas Rejestracji powinien zadbać, aby Login nie zawierał danych osobowych Uczestnika.

4. Ta strona wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb Uczestnika szkoleń. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

§5

Dostęp do Szkoleń oraz innych zasobów udostępnianych za pośrednictwem Platformy wymaga od Uczestnika podania Loginu i Hasła. Uczestnik może zmienić Hasło w dowolnym momencie po zakończeniu procesu Rejestracji.

§6

Zasady korzystania z Platformy i Szkoleń

1. Po Rejestracji, Uczestnik uzyskuje dostęp wyłącznie do Szkoleń udostępnionych nieodpłatnie w Platformie. Aby skorzystać z głównych Szkoleń, konieczny jest wykup dostępu do szkolenia w Sklepie Edustore.eu.

2. Po dokonaniu płatności w Sklepie Edustore.eu za dostęp do Szkolenia Uczestnik uzyskuje dostęp do opłaconego Szkolenia w Platformie.

3. W trakcie korzystania przez Uczestnika ze Szkoleń nie jest instalowane na jego sprzęcie komputerowym bez jego wiedzy jakiekolwiek oprogramowanie.

4. Uczestnik poprzez umieszczenie swoich wypowiedzi, komentarzy i opinii za pośrednictwem Platformy, wyraża zgodę na publikowanie ich treści przez Think Global w Platformie.

5. Think Global nie ponosi odpowiedzialności za treści rozpowszechniane i publikowane przez Uczestników ani za wypowiedzi Uczestników na forach, czatach, a także w postaci wspólnych plików, etykiet itp.

6. Uczestnik publikujący jakiekolwiek treści na Platformie powinien posiadać prawa autorskie do tych treści lub uzyskać uprzednio pisemną zgodę autorów na ich opublikowanie i/lub rozpowszechnianie ich wizerunku.

7. Uczestnik, który za pomocą e-mail zadaje pytania merytoryczne skierowane do ekspertów Platformy, wyraża zgodę na publikowanie ich treści przez Think Global w Platformie.

8. Podczas korzystania z Platformy i związanych z nią narzędzi komunikacyjnych, Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa, dobrego obyczaju oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

9. Zabronione jest rozpowszechnianie treści naruszających prawo, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich. Uczestnikowi, który złamie powyższy zakaz zostanie ograniczona możliwości korzystania z konta na Platformie, a zamieszczone przez niego treści zostaną usunięte.

10. Think Global zastrzega sobie prawo do wstrzymania forum i czatów w każdym czasie bez wcześniejszego ogłoszenia.

§7

Obowiązki Uczestnika

1.Uczestnik jest zobowiązany do korzystania z zasobów Platformy w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.

2.Korzystanie z większości zasobów Platformy wymaga logowania.

3.Wypełniając Formularz, Uczestnik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w Formularzu oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.

4.Uczestnik zobowiązany jest w szczególności:

 1. podać prawdziwe dane w Formularzach,
 2. powiadomić Think Global o wszelkich nieprawidłowościach w działaniu Platformy, usterkach oraz o przerwach w dostępie do Szkoleń,
 3. chronić oraz nieudostępniać osobom trzecim swój Login i Hasło.

5. Uczestnik nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z udziału w Szkoleniu na osoby trzecie. Wielokrotne przechodzenie tego samego Szkolenia zarejestrowane przez system informatyczny Platformy może być uznane za naruszenie tego punktu Regulaminu.

§8

Usunięcie konta Uczestnika i inne ograniczenia w dostępie do zasobów Platformy

1.Think Global jest uprawniony do usunięcia Loginu Uczestnika lub treści wpisywanej przez Uczestnika, zablokowania tymczasowego lub trwałego możliwości wypowiedzi Uczestnika lub innego ograniczenia dostępu do zasobów Platformy w przypadku, gdy:

 1. Uczestnik wykorzystuje konto niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa lub Regulaminu,
 2. Login zdefiniowany przez Uczestnika jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodnym z dobrymi obyczajami,
 3. Wypowiedzi Uczestnika zawierają wyrażenia powszechnie uznane za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami, w tym z netetykietą,
 4. Dane Uczestnika są niekompletne, niezgodne z prawdą, uniemożliwiające skuteczny kontakt z Uczestnikiem.

2. Think Global nie ma obowiązku informować Uczestnika o okolicznościach powodujących usunięcie Loginu lub ograniczenie dostępu Uczestnika do zasobów Platformy.

3.Uczestnik nie może uruchomić lub aktywować usuniętego Loginu lub odtworzyć uprzednio zapisanych przez Uczestnika informacji.

4.Po usunięciu Loginu, Think Global jest uprawniony do umożliwienia innym Uczestnikom używania Loginu przypisanego wcześniej do Uczestnika.

§9

Odpowiedzialność

1. Jeśli inaczej nie określono, serwis internetowy działający pod adresem www.terazedukacja.edu.pl oraz poszczególne elementy w nim użyte stanowią własność Think Global i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr. 80, poz. 904 z późn. zm.).

2. Informacje zawarte w Platformie i innych zasobach służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym.

3. Autorzy Szkoleń a także wszelkich informacji publikowanych w Platformie i jego zasobach dołożyli starań, aby treści w nich zawarte były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Podane informacje nie stanowią jednak źródła prawa, urzędowej interpretacji przepisów prawa, a także nie są oficjalnym stanowiskiem właściwych organów lub władz.

4. Think Global zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Szkoleniach i innych zasobach Platformy bez wcześniejszego powiadomienia Uczestników.

5. Think Global nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności czasowego korzystania z Platformy, Szkoleń oraz innych zasobów,
 2. działania osób trzecich obsługujących sprzęt i oprogramowanie zapewniające prawidłowe i nieprzerwane działanie sieci Internet i urządzeń komputerowych Uczestnika,
 3. szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Uczestnika bądź jego zasobów danych w trakcie lub w związku z korzystaniem z Platformy, Szkoleń i innych zasobów, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Uczestnika wirusów komputerowych.

6.  Think Global dołoży starań dla zapewnienia dostępności Platformy na poziomie 90% czasu (doby).

7. Uczestnik ponosi odpowiedzialność w stosunku do Think Global oraz osób trzecich za:

 1. treść podanych przez siebie informacji, jak również umieszczanych w Platformie wypowiedzi i informacji,
 2. szkodę powstałą po stronie Think Global lub innych podmiotów w wyniku ujawnienia osobom nieuprawnionym Loginu oraz Hasła.

§10

Informacje o Uczestnikach

1. Akceptując postanowienia Regulaminu Uczestnik wyraża zgodę na:

 1. przetwarzanie danych podanych przez Uczestnika w Formularzu oraz uzyskanych przez Think Global w trakcie korzystania przez Uczestnika z Platformy lub ze Szkoleń w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 2. poprawianie przez Think Global drobnych błędów/oczywistych pomyłek pisarskich we wprowadzonych przez Uczestnika danych, w szczególności takich błędów jak tzw. literówki w treści imienia lub miejscowości.

2. Dane o Uczestniku uzyskane w trakcie korzystania ze Szkoleń i innych zasobów Platformy, w tym podane w Formularzu, będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z udziałem przez Uczestnika w szkoleniach oraz ewaluacji szkoleń przez Think Global.
3. Przekazywane przez Uczestnika w Formularzu dane są wykorzystywane w celu zapewnienia dostępu do Szkoleń i innych zasobów Platformy i nie są ujawniane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków, kiedy ujawnienie takich informacji wymagane jest przepisami prawa.

§11

Prawa autorskie do treści wpisywanej przez Uczestników

1. Think Global nie rości sobie praw własności intelektualnej do treści wpisywanej przez Uczestnika w Platformie.
2. Wypowiedzi na forum i wiadomości mailowe, przesyłane za pomocą mechanizmów Platformy, nie są uważane za Treść Uczestnika.
3. Uczestnik wyraża zgodę na ewentualne upublicznienie Treści Uczestnika w Platformie w celu popularyzacji najlepszych praktyk.

§12

Polityka restartowania i aktualizacji Platformy

1. Niezapowiedziane na stronie głównej restarty i wyłączenia Platformy trwające do 30 minut mogą mieć miejsce każdego dnia w godzinach 20:00-8:00.
2. Wszelkie inne restarty Platformy będą sygnalizowane na stronie głównej z 12 godzinnym wyprzedzeniem.
3. W trakcie restartu bądź wyłączenia Platformy, odwołanie do strony głównej lub podstron Platformy, z wszystkich domen, powoduje wyświetlenie informacji o chwilowej niedostępności.

§13

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2013 roku.

2. Think Global zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, o czym będzie informował użytkowników Platformy z wyprzedzeniem.

3.Wszelkie zmiany wprowadzone do Regulaminu stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie www.terazedukacja.edu.pl. O każdej zmianie Regulaminu Uczestnik Szkolenia zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną wysłaną na adres konta e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

4. Do wszelkich sporów wynikłych z niniejszego Regulaminu, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających z umów kupna-sprzedaży, jak i w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania, odstąpienia, unieważnienia lub uznania za niebyłe tychże umów, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Sprzedawcy, chyba że Kupujący jest konsumentem – wówczas ewentualne spory zostają poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy: kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Last modified: Tuesday, 16 April 2013, 9:44 AM